Logo Gminy Wycko

Zgłaszanie bezdomnych zwierząt

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013, poz. 856 ze zm.), zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

Gmina Wicko zawarła umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Bojanie, ul. Rzemieślnicza 2 na realizację zadania pod nazwą „Odłów bezpańskich psów z terenu gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”. OTOZ Animals w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do wykonywania usług polegających na:

  1. wyłapywaniu z terenu Gminy  bezdomnych psów,
  2. transporcie zabranych psów oraz bezdomnych kotów i umieszczeniu ich w schronisku dla zwierząt w Dąbrówce koło Wejherowa,
  3. prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przejętych przez Urząd Gminy Wicko bezdomnych zwierząt,
  4. opiece nad bezdomnymi psami i kotami w schronisku dla zwierząt, gdzie po 14 dniach kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oddawane do adopcji,
  5. zapewnieniu bezdomnym psom i kotom odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody oraz zapewnienie pomieszczenia umożliwiającego odpowiedni ruch zwierzęcia, chroniącego przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego.
  6. zapewnieniu bieżącej opieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zwierząt chorych, rokujących wyzdrowienie, szczepieniu przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym,
  7. usypianiu ślepych miotów zwierząt zgodnie z  ustawą o ochronie zwierząt,
  8. poddaniu utylizacji zwłok zwierząt w przypadku ich śmierci,
  9. prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów i kotów, przekazywaniu zwierząt do adopcji pod warunkiem zapewnienia im należytych warunków bytowych,
  10. zapewnieniu dożywotniego bytu i opieki w schronisku dla zwierząt, zwierzętom które nie znalazły nowego właściciela.

Ponadto w sytuacjach nagłych, gdy życie, lub zdrowie zwierzęcia jest poważnie zagrożone, OTOZ Animals zobowiązuje się, zapewnić zwierzęciu niezwłoczną opiekę weterynaryjną w niezbędnym zakresie. Firma jest zobowiązana do udzielenia na zlecenie gminy Wicko pomocy zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych. Opieka weterynaryjna, będzie obejmowała całodobową opiekę weterynaryjną, wraz z transportem zwierzęcia.

Dane telefoniczne podmiotów, które są upoważnione do zgłaszania OTOZ Animals przypadków bezdomności zwierząt:

Urząd Gminy w Wicku, 84-352 Wicko, tel. 59 8611-182/183 wew. 125
Pracownik Urzędu Gminy w Wicku p. Beata Ozimek tel. 695-725-554
Straż Gminna w Wicku, 84-352 Wicko, tel. 59 8413-561
Komisariat Policji w Łebie, 598634-912 lub 911, 917