Logo Gminy Wycko

Spółka Wodna Zlewni Jeziora Sarbsko

Na terenie gminy Wicko działa „Spółka Wodna Zlewni Jeziora Sarbsko”. Obszarem jej działania są zewidencjonowane urządzenia wodno – melioracyjne. Głównym celem spółki jest wykonanie, utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych. Ma to służyć m.in. ochronie przed powodzią, zabezpieczeniem wód przed nieczystościami, wykorzystaniem wód do celów przeciwpowodziowych.

Szczegółowe cele zawiera STATUT SPÓŁKI WODNEJ, który został zamieszczony poniżej .

STATUT  SPÓŁKI WODNEJ
Zlewni Jeziora Sarbsko

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1

1. Spółka wodna nosi nazwę „Spółka Wodna Zlewni Jeziora Sarbsko”. W dalszej części  Statutu zwana  Spółką.
2. Siedzibą spółki jest 84-352 Wicko 64.
3. Spółka działa na terenie Gminy Wicko, na obszarze i urządzeniach wodno-melioracyjnych objętych ewidencją Spółki.
4. Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji Starosty Lęborskiego o zatwierdzeniu Statutu.
5. Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

§2

1.Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
2. Członek spółki nie odpowiada za zobowiązania Spółki.
3. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje starosta.

Rozdział 2

Cele spółki oraz środki do ich osiągnięcia

§3

Celem Spółki w szczególności jest:

1) poprawa stosunków wodnych oraz racjonalna gospodarka wodna  na terenach  zmeliorowanych,
2) wykonanie, utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych,
3) ochrona wód przed  zanieczyszczeniem,
4) wykorzystanie wody do celów przeciwpożarowych,
5) ochrona przed powodzią,
6) współdziałanie z organizacjami, których cele są zbieżne ze statutowymi celami Spółki,
7) udzielanie członkom Spółki pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

§4

Spółka realizuje swe cele w szczególności poprzez:

1) wykonywanie zadań statutowych,
2) wykonywanie zadań przez członków i pracowników  Spółki,
3) zlecenia wykonania zadań firmom specjalistycznym,
4) współdziałanie z organizacjami rolniczymi, spółdzielczością oraz rolnikami indywidualnymi w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej na zmeliorowanych terenach,
5) podejmowanie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto, osiągnięty zysk netto przeznacza się wyłącznie na statutowe cele Spółki.

§5

Do osiągnięcia celów Spółki służą w szczególności:

1) składki pieniężne i inne świadczenia członków,
2) świadczenia innych osób korzystających z działalności lub urządzeń Spółki,
3) zyski z działalności prowadzonej przez Spółkę,
4) pomoc udzielana przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego,
5) darowizny i dotacje innych osób prawnych i fizycznych.

§6

1. Wysokość składek członkowskich  i innych świadczeń na rzecz Spółki   ustala na dany rok Walne Zgromadzenie.
2.Jeżeli uchwalone przez Spółkę składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych, Starosta może wystąpić do organów Spółki o podwyższenie wysokości tych składek, a jeżeli Spółka,  mimo wystąpienia Starosty, nie podejmie  odpowiedniej uchwały, Starosta może, w drodze decyzji, podwyższyć wysokość  tych   składek i   innych świadczeń.
3. Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz Spółki powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków Spółki, w związku z działalnością Spółki.
4. Miarą korzyści, o których mowa w  ust. 3 Statutu, jest powierzchnia gruntów rolnych oraz użytków zielonych położonych na terenie działalności Spółki i wyrażona jest w  hektarach (ha) fizycznych gruntu.
5. Właściciele nieruchomości, których łączna powierzchnia gruntów nie przekroczy 1 ha  zobowiązani są  płacić stawkę podstawową za 1 ha.

§7

1. Kwotę należnych składek, termin płatności  składek oraz zakres i warunki wykonania innych  świadczeń dla   poszczególnych członków Spółki wyznacza Zarząd, na podstawie uchwał Walnego  Zgromadzenia.
2. Ściąganie składek członkowskich należy do Zarządu.
3. W przypadku wystąpienia lub wykluczenia członka ze Spółki, przekazane przez członków  środki  na realizację zadań, nie podlegają zwrotowi.
4. Do egzekucji składek i świadczeń na rzecz Spółki stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji  należności podatkowych.
5. Świadczenia nie wykonane przez członka Spółki w oznaczonym terminie mogą być Wykonane na jego koszt i ryzyko,  przez Zarząd.
6. Zarząd może  na wniosek członka, zamienić  jego składkę na odpowiadające jej świadczenia rzeczowe.
7. W uzasadnionych przypadkach  na wniosek członka Zarząd może  zawiesić termin  płatności  składki. Umorzenie składki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 3

Członkowie spółki, ich prawa i obowiązki

§8

1. Członkami Spółki mogą być osoby fizyczne i prawne, reprezentowane przez upoważnione do działania w ich imieniu organy lub należycie umocowanych pełnomocników.
2. Przyjęcie lub wystąpienie  członka następuje, na wniosek zainteresowanego, w drodze uchwały Zarządu, zwykłą większością głosów.
3. Wyłączenie członka ze Spółki następuje w drodze uchwały Zarządu, zwykłą większością  głosów, w przypadku:

1) przejęcia jego praw i obowiązków uzasadniających udział w Spółce przez następcę prawnego,
2) rażącego naruszenia obowiązków statutowych.

§9

Członek Spółki jest uprawniony  do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Spółki,
2) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania wniosków, opinii i uwag dotyczących działalności Spółki,
3) wyboru i odwoływania członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4) uzyskania od Zarządu bieżących informacji o wszelkich decyzjach i działaniach Spółki,
5) korzystania z maszyn i urządzeń Spółki na zasadach ustalonych przez Zarząd,
6) korzystania  z informacji, szkoleń oraz porad w zakresie objętym działalnością Spółki,
7) odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

§10

Członek Spółki obowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i poleceń organów Spółki,
2) terminowego opłacania składek i ponoszenia na jej rzecz określonych w Statucie świadczeń ,
3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
4) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Spółki,
5) współpracy z organami Spółki oraz dbałości o dobre imię Spółki,
6) umożliwienia wykonywania na jego nieruchomościach prac niezbędnych do wykonania zadań Spółki i realizacji jej  zadań statutowych,
7) informowania Zarządu o zmianach adresu i zbywaniu nieruchomości mających związek z członkostwem w Spółce,
8) naprawieniu szkód powstałych z jego winy w urządzeniach będących w utrzymaniu  lub  mieniu Spółki.

Rozdział 4

Organy Spółki

§11

1.Organami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna, w przypadku gdy liczba członków Spółki przekroczy 10.

2. Przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio do  Walnego Zgromadzenia Członków  lub  Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Walne Zgromadzenie Członków

§12

1.Do Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i rzeczowych, udzielanie absolutorium Zarządowi,
2) ustalanie planu prac niezbędnych dla osiągnięcia celu Spółki, rocznego planu finansowego Spółki, wysokości składek i innych świadczeń niezbędnych dla jego realizacji,
3) upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu Spółki do  ustalonej wysokości,
4) wybór oraz odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Spółki,
6) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu ze Związku Spółek Wodnych,
7) uchwalanie zmian Statutu Spółki ,
8) podejmowanie uchwał w sprawie podziału Spółki lub połączenia z inną Spółką,
9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki oraz powołaniu likwidatora,
10) zatwierdzanie ostatecznych  sprawozdań likwidatora,
11) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał wniesionych pod obrady,

2. Nie udzielenie absolutorium Zarządowi jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.

§13

1. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku dla zatwierdzenia sprawozdań z wykonania prac i planu finansowego za rok ubiegły, udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz uchwalenia prac i planu finansowego na rok następny i co 5 lat jako sprawozdawczo- wyborcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy – w sprawach nie cierpiących zwłoki,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej jednej czwartej członków we wszystkich sprawach związanych z działalnością statutową Spółki,
4) na wniosek Starosty – wynikłe z czynności nadzorczych i kontrolnych Spółki.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało
zwołane.

§14

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają:

1) w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Spółki,
2) w drugim terminie zwykłą większością głosów, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut od pierwszego terminu – bez względu na liczbę obecnych członków Spółki.
3) uchwały  o zmianie statutu, rozwiązaniu Spółki, połączeniu Spółki z inną spółką, albo  podziale spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Spółki.

§15

l. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego zebrania i protokolanta.
2.Protokół Walnego Zgromadzenia podpisują przewodniczący zebrania i protokolant. Kopię protokołu Zarząd Spółki przesyła Staroście.
3.Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w sposób jawny, na wniosek  większości wybór może być dokonany w sposób tajny.

§16

1.Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez wysłanie imiennych zaproszeń, w których podawany jest termin, miejsce oraz porządek obrad.
2. O terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia Starostę oraz zaproszonych gości, którzy mogą uczestniczyć w obradach bez prawa głosu.
3. Członkowie Spółki nie będący delegatami, a uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu składającym się z Delegatów, nie mają prawa głosu.

§17

1.Gdy liczba członków Spółki nie przekracza 100 osób, Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich jej członków.
2. Jeżeli liczba członków Spółki przekroczy 100 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów.  W przypadku  zmniejszenia ilości członków do 100 i  mniej, Walne Zgromadzenie Delegatów zastępuje się Walnym Zgromadzeniem Członków.
3. Przedstawiciele członków Spółki będących osobami fizycznymi wybierani na Walne Zebranie Delegatów, wybierani są przez tych członków na okres 5 lat na zebraniach przeprowadzonych w miejscowościach objętych terenem działania Spółki.
4. Jeden delegat może reprezentować nie więcej niż 10 członków Spółki będących członkami fizycznymi. Delegatowi przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.
5. Każdemu właścicielowi lub zarządzającemu gruntami rolnymi oraz  użytkami zielonymi o powierzchni powyżej 50 ha przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.

Zarząd

§18

1.Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, organizuje prace zmierzające do wykonania jej  zadań, kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i liczy od 3 do 5 osób. Przed wyborem, Walne Zgromadzenie określi ilość Członków Zarządu.
2.W skład Zarządu wchodzą:

1) Prezes,
2) V-ce Prezes,
3) Sekretarz,
4) Członkowie Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat

§19

Do zakresu działania Zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów Spółki a w szczególności:

1) administrowanie majątkiem Spółki,
2) przygotowanie lub opiniowanie zadań techniczno-ekonomicznych, współdziałanie z  wykonawcą robót,
3) przygotowanie materiałów i wniosków na Walne Zgromadzenie oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4) nadzór nad wykonaniem i należytym utrzymaniem urządzeń Spółki,
5) ustalanie i egzekwowanie składek i innych świadczeń na rzecz Spółki,
6) prowadzenie lub zlecenie rachunkowości Spółki,
7) przyjmowanie nowych członków,
8) zwoływanie Walnych Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych,
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań,
10) sporządzanie planu prac i planu finansowego,
11) zawieranie i rozwiązywanie umów,
12) zaciąganie kredytów bankowych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne  Zgromadzenie,
13) sprawowanie nadzoru nad czynnościami pracowników Spółki,
14) zatwierdzanie na podstawie protokołu odbioru robót wykonania prac zleconych przez Spółkę,
15) współdziałanie z organizacjami rolniczymi.

§20

1.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności Prezesa  lub V-ce Prezesa.
2. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes  lub V-ce Prezes.

§21

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki ustanowieni są Prezes lub V-ce Prezes Zarządu wraz z co najmniej jeszcze jednym Członkiem Zarządu.

§22

Zarząd Spółki zwoływany jest przez Prezesa lub V-ce Prezesa w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

Komisja Rewizyjna

§23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Spółki, wybieranym o ile Spółka będzie liczyła więcej niż 10 członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób:

1) Przewodniczącego,
2) V-ce Przewodniczącego
3) Sekretarza,

3. Wyboru Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza  Komisja dokonuje spośród wybranych członków Komisji.
4. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego w trakcie trwania kadencji  Komisja po  uzupełnieniu składu  wybiera ze swego grona nowego Przewodniczącego.
5.Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
6.Członek Komisji rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu.

§24

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności statutowej i finansowej władz Spółki i jego majątku oraz przedstawienie wyników kontroli Walnemu Zgromadzeniu w formie sprawozdania,
2) prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
3) składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Spółki,
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
5) Komisja Rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych także na wniosek jednej czwartej członków lub Starosty.

§25

Komisja Rewizyjna może powołać na koszt Spółki:

1) biegłego księgowego do zbadania dokumentów finansowo- księgowych,
2) biegłego z zakresu melioracji i urządzeń wodnych do zbadania stanu urządzeń administrowanych przez Spółkę.

§26

1.W razie wykonywania czynności poza miejscem zatrudnienia i zamieszkania, członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży  służbowych.
2.Walne Zgromadzenie może przyznać Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej nagrody roczne za wkład w działalność Spółki.

Rozdział 5

Rozwiązanie Spółki Wodnej

§27

1. Spółka może być rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia z tym, że uchwała musi  być podjęta większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Spółki.  Wniosek o rozwiązanie Spółki musi złożyć min 3/4 członków Spółki.
2. Spółka może być rozwiązana przez  Starostę,  w drodze decyzji, jeżeli:

1) działalność Spółki narusza prawo lub Statut,
2) upłynął termin, na jaki został ustanowiony Zarząd komisaryczny a Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego Zarządu,
3) liczba członków jest mniejsza niż 3 osoby fizyczne lub prawne.

3. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie tego postępowania Spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów „w  likwidacji” oraz zachowuje osobowość prawną.
4. Likwidatorem spółki może być członek Zarządu lub inna osoba powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku rozwiązania Spółki na podstawie decyzji starosty wyznacza on likwidatora.
6. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu i podejmuje w imieniu Spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności.
7. Likwidator wynagradzany jest na koszt Spółki; wysokość wynagrodzenia ustala Starosta.
8. Likwidator odpowiada za szkody powstałe wskutek przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie.
9. Zarząd oraz likwidator obowiązani są do przesłania Staroście uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w likwidacji zatwierdzającej ostateczne rachunki i sprawozdania likwidatora. Po otrzymaniu tej uchwały Starosta występuje z wnioskiem o wykreślenie Spółki z katastru wodnego.

§28

Mienie pozostałe po likwidacji Spółki zostanie przekazane członkom Spółki proporcjonalnie do wartości wniesionych składek, w ramach postępowania prowadzonego przez likwidatora.