Logo Gminy Wycko

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Logo Pubnktu Selektywnej zbiórki odpadów

Informujemy, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przez 2019 rok będzie mieścił się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów ,,Czysta Błękitna Kraina” z siedziba w Czarnówku. Mieszkańcy Gminy Wicko będą mogli bezpłatnie oddać w PSZOK takie odpady, jak:

 • Opakowania z mebli,
 • Opakowania wielomateriałowe,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Metale,
 • Opakowania z papieru i tektury,
 • Zmieszane odpady opakowaniowe,
 • Opakowania ze szkła,
 • Zużyte opony,
 • Rozpuszczalniki, środki ochrony roślin,
 • Urządzenia zawierające freony,
 • Baterie i akumulatory (nie samochodowe),
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

Komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem  bioodpadów w tym naturalne choinki, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Punkt czynny jest we wtorki, środy, czwartki i soboty od 700 do 1500, natomiast w poniedziałki i piątki od 700  do 1600.
Pozostałe problematyczne odpady takie jak papa, gruz, odpady poremontowe, przyjmowane będą odpłatnie.