Logo Gminy Wycko

Ewidencja usług turystycznych

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Wicko

Instrukcja krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Wicko.

2. We wniosku podaj numer NIP oraz numer do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, o  ile taki posiadasz.

3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami złóż w sekretariacie w Urzędzie Gminnym w Wicku, ul. Słupska 9.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Wicko.

2. Załączniki:

 • minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Wicko;
 • opis obiektu.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9 84-352 Wicko.

Uwagi:

 1. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku Wójta Gminy Wicko – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).
 2. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
 3. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 4. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
 5. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 6. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,
 • pisemnie na adres Urzędu Gminnego w Wicku, ul. Słupska 9.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2166).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasta Augustów.
 2. Załącznik nr 1 Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.
 3. Załącznik nr 2 Opis obiektu.

Wniosek zgłoszenie_obiektu_do_ewidencji_innych_obiektow_w_ktorych_swiadczone_sa_uslugi_hotelarskie_0_0

Wniosek zgłoszenie_obiektu_do_ewidencji_innych_obiektow_w_ktorych_swiadczone_sa_uslugi_hotelarskie_0_0

Załącznik nr 1 minimalne wymagania co do wyposazenia dla innych obiektow w ktorych sa swiadczone uslugi hotelarskie zalacznik nr 1

Załącznik nr 1 minimalne wymagania co do wyposazenia dla innych obiektow w ktorych sa swiadczone uslugi hotelarskie zalacznik nr 1

Załącznik nr 2 opis obiektu

Załącznik nr 2 opis obiektu

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich

Zgłoszenie zmiany ewidencji innych obiektów świadczących usługi

Zgłoszenie zmiany ewidencji innych obiektów świadczących usługi

 

wniosek o wydanie zaświadczenia