Logo Gminy Wycko

Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej

Urząd Gminy Wicko informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Przypominamy, że dołączone do wniosku faktury muszą być wystawiona najpóźniej 31 lipca.
Do wniosku należy dołączyć:
 
– faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
– dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe.
 
 
W przypadku producentów rolnych, którzy przedłożyli ww. dokument w pierwszym terminie tj. luty 2021 r., w drugim terminie (sierpień 2021 r.) nie dołączają już do wniosku tego zaświadczenia. Dokument ten składa się jednorazowo w danym roku tzn. przez osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o zwrot podatku akcyzowego w danym roku.
UWAGA!!!!
We wniosku obowiązkowo prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który wypłacony będzie zwrot podatku akcyzowego.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie od 1 do 31 października 2021 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek: