Logo Gminy Wycko

CENNIK I FORMULARZ DEKLARACJI

Zgodnie z Uchwałą XX/84/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, od dnia 1 stycznia 2021r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości zamieszkałych wynos20,50  miesięcznie od mieszkańca.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ( z takiej nieruchomości bioodpady nie będą odbierane). W takim przypadku Wysokość opłaty wynos19,50 miesięcznie od osoby.
Od dnia 1 stycznia 2021r. wprowadzono również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady powstające na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 169,00 zł , płatna raz w roku, w którym powstaje zobowiązanie, bez względu na długości okresu korzystania z nieruchomości.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie mu naliczona kara w wysokości dwukrotności powyższych stawek.
W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę:

 1. za pojemnik w wysokości:
 • o pojemności 60 L – 2,95 zł
 • o pojemności 120 L – 5,91 zł
 • o pojemności 240 L – 11,82 zł
 • o pojemności 1100 L – 54,18 zł
 • o pojemności 2500 L – 123,13 zł
 • o pojemności 5 000 L (KP-5) – 246,25 zł
 • o pojemności 7 000 L (KP-7) – 344,76 zł
 • o pojemności 10 000 L (KP-10) – 492,51 zł

2. za worek w wysokości:

 • o pojemności 60 L – 8,47 zł
 • o pojemności 120 L – 16,93 zł
 • o pojemności 240 L – 33,86 zł
 • o pojemności 1100 L – 155,19 zł
 • o pojemności 2500 L – 352,70 zł
 • o pojemności 5 000 L (KP-5) – 705,42 zł
 • o pojemności 7 000 L (KP-7) – 987,58 zł
 • o pojemności 10 000 L (KP-10) – 1 410,83 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie mu naliczona kara w wysokości dwukrotności powyższych stawek.

Pod poniższym linkiem udostępniamy Państwu do pobrania formularz deklaracji deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Wicko.