Logo Gminy Wycko

Podatki i opłaty lokalne na 2021 rok

Opłata targowa

Wprowadza się opłatę targową w wysokości 70,00 zł za każdy dzień.
Opłatę targową uiszcza się bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy, na rachunek Urzędu Gminy lub u sołtysa, w dniu dokonywania sprzedaży.

Opłata miejscowa

Wprowadza się opłatę miejscową w wysokości 2,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach:Charbrowo, Łebieniec, Nowęcin, Sarbsk, Szczenurze. Wicko, Żarnowska, Poraj, Ulinia i Steknica, w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek organu podatkowego lub u inkasenta.
Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacać na rachunek lub w Kasie Urzędu Gminy w Wicku w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą XX/84/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, od dnia 1 stycznia 2021r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości zamieszkałych wynosi 20,50 miesięcznie od mieszkańca.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ( z takiej nieruchomości bioodpady nie będą odbierane). W takim przypadku Wysokość opłaty wynosi 19,50 miesięcznie od osoby.
Od dnia 1 stycznia 2021r. wprowadzono również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady powstające na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 169,00 zł , płatna raz w roku, w którym powstaje zobowiązanie, bez względu na długości okresu korzystania z nieruchomości.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie mu naliczona kara w wysokości dwukrotności powyższych stawek.
W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę:

 1. za pojemnik w wysokości:
 • o pojemności 60 L – 2,95 zł
 • o pojemności 120 L – 5,91 zł
 • o pojemności 240 L – 11,82 zł
 • o pojemności 1100 L – 54,18 zł
 • o pojemności 2500 L – 123,13 zł
 • o pojemności 5 000 L (KP-5) – 246,25 zł
 • o pojemności 7 000 L (KP-7) – 344,76 zł
 • o pojemności 10 000 L (KP-10) – 492,51 zł

2. za worek w wysokości:

 • o pojemności 60 L – 8,47 zł
 • o pojemności 120 L – 16,93 zł
 • o pojemności 240 L – 33,86 zł
 • o pojemności 1100 L – 155,19 zł
 • o pojemności 2500 L – 352,70 zł
 • o pojemności 5 000 L (KP-5) – 705,42 zł
 • o pojemności 7 000 L (KP-7) – 987,58 zł
 • o pojemności 10 000 L (KP-10) – 1 410,83 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie mu naliczona kara w wysokości dwukrotności powyższych stawek.

Podatek rolny:

Rada Gminy Wicko nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2021 roku, w związku z tym podstawą obliczenia podatku rolnego w 2021 roku będzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 w wysokości 58,55 zł z 1 dt – ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. (M.P. poz. 982).

W związku z powyższym stawka podatku rolnego w 2021 r. wynosi:

   • grunty gospodarstw rolnych – 146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy,
   • grunty pozostałe – 292,75 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny:

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego w 2021 roku, w związku z tym podstawą obliczenia podatku leśnego w 2021 roku będzie średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. w wysokości 196,84 zł za 1 m3 – ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. (M. P. poz. 983).

W związku z powyższym stawka podatku leśnego w 2021 r. wynosi – 43,3048 zł z 1 ha fizyczny.

Podatek od nieruchomości:

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

Od budynków lub ich części:

   • mieszkalnych – 0,85 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   • gospodarczych – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Od gruntów :

   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
   • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,
   • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 218 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budowli

   • 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

   • grunty i budynki przeznaczone na świetlice wiejskie oraz wykorzystywane na cele, sportu, kultury i ochrony przeciwpożarowej – z wyjątkiem części wykorzystywanych na działalność gospodarczą.
   • grunty pod nieczynnymi cmentarzami.

Podatek od środków transportowych:

  1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   • powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie 640,00
   • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 900,00
   • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1160,00
   • od 12 ton do poniżej 18 ton 1610,00
   • od 18 ton do poniżej 25 ton 2030,00
   • od 25 ton do poniżej 29 ton 2180,00
   • równej lub wyższej niż 29 ton:
    • z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
     • 2 osie 2050,00
     • 3 osie 2050,00
     • 4 osie i więcej 2180,00
    • z innym system zawieszenia osi jezdnych
     • 2 osie 2050,00
     • 3 osie 2050,00
     • 4 osie i więcej 3150,00
  2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
   • od 3,5 do 9 ton włącznie 1160,00
   • od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1410,00
   • w przypadku 2 osi jezdnych
    • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
     • od 12 ton do poniżej 25 ton 1440,00
     • od 25 ton do poniżej 31 ton 1910,00
     • od 31 ton do 36 ton włącznie 1980,00
     • powyżej 36 ton 1930,00
    • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
     • od 12 ton do poniżej 25 ton 1440,00
     • od 25 ton do poniżej 31 ton 1910,00
     • od 31 ton do 36 ton włącznie 2480,00
     • powyżej 36 ton 2490,00
   • w przypadku 3 i więcej osi jezdnych
    • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
     • od 12 ton do poniżej 25 ton 1600,00
     • od 25 ton do poniżej 31 ton 1610,00
     • od 31 ton do 36 ton włącznie 1610,00
     • powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 1610,00
     • od 40 ton i wyżej 2310,00
    • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
     • od 12 ton do poniżej 25 ton 2210,00
     • od 25 ton do poniżej 31 ton 2210,00
     • od 31 ton do 36 ton włącznie 2210,00
     • powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 2210,00
     • od 40 ton i wyżej 3210,00
  3. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
   • od 7 ton do poniżej 12 ton 320,00
   • w przypadku 1 osi jezdnej
    • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
     • od 12 ton do poniżej 25 ton 230,00
     • od 25 ton do 33 ton włącznie 410,00
     • powyżej 33 ton 410,00
    • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
     • od 12 ton do poniżej 25 ton 410,00
     • od 25 ton do 33 ton włącznie 720,00
     • powyżej 33 ton 720,00
   • w przypadku 2 osi jezdnych
    • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
     • od 12 ton do poniżej 25 ton 280,00
     • od 25 ton do poniżej 28 ton 280,00
     • od 28 ton do poniżej 33 ton 790,00
     • od 33 ton do poniżej 38 ton 1090,00
     • od 38 ton i wyżej 1480,00
    • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
     • od 12 ton do poniżej 25 ton 400,00
     • od 25 ton do poniżej 28 ton 400,00
     • od 28 ton do poniżej 33 ton 1090,00
     • od 33 ton do poniżej 38 ton 1660,00
     • od 38 ton i wyżej 2180,00
   • w przypadku 3 i więcej osi jezdnych
    • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
     • od 12 ton do poniżej 33 ton 870,00
     • od 33 ton do 36 ton włącznie 870,00
     • powyżej 36 ton do poniżej 38 ton 870,00
     • od 38 ton i wyżej 1210,00
    • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
     • od 12 ton do poniżej 33 ton 1210,00
     • od 33 ton do 36 ton włącznie 1210,00
     • powyżej 36 ton do poniżej 38 ton 1210,00
     • od 38 ton i wyżej 1650,00
  4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
   • mniejszej niż 22 miejsca 1290,00
   • równej lub większej niż 22 miejsca 1800,00