Logo Gminy Wycko

Sprawozdanie z realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wicko” edycja 2016.

Logotyp - odnośnik graficzny do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuProgram Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: GOSPODAROWANIE ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE.

CZĘŚĆ 2) – USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych poprzez WFOŚiGW.
Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.”

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WICKO – edycja 2016.

I. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

Gmina Wicko, jest gminą wiejską i większość zabudowań gospodarczych, oraz w dużej mierze także mieszkalnych – pokryte jest eternitem falistym. Celem zadania jest wyeliminowanie niebezpiecznego wpływu i niepożądanych skutków działania azbestu na zdrowie ludzi, przyczynienie się do oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt azbestowo – cementowych w sposób zgodny z przepisami.

W dniu 15 marca 2016 roku, Rada Gminy Wicko podjęła uchwałę Nr XV/23/2016 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wicko na lata 2015 – 2032”.

II. REALIZACJA ZADANIA:

 W roku 2016 w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Wicko zrealizowano pięć przedsięwzięć. Trzy zadania obejmowały demontaż, transport i utylizację pokrycia dachowego: z budynku gospodarczego w m. Wrzeście i Górka oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Dymnicy, pokrycia dachowe wykonane były z wyrobów zawierających azbest (eternitu). Pozostałe dwa zadania polegały na transporcie oraz utylizacji płyt azbestowych z terenu posesji w miejscowościach: Łebieniec i Wojciechowo.

Łącznie utylizacji zostało poddanych 19,92 Mg eternitu. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty bowiem utylizacji zostało poddanych 19,92 Mg odpadów zawierających azbest.

III. ZASADY DOFINANSOWANIA ZADAŃ:

  1. Dofinansowanie udzielane jest do kosztów kwalifikowanych stanowiących wydatki na realizację zadań bieżących jst.
  2. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.
  3. Do kosztów kwalifikowanych Funduszu zalicza się podatek Vat jeżeli stanowi on koszt ostatecznego odbiorcy dotacji.
  4. Kwota dofinansowania może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
    • nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest- jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
    • nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zwierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.
  5. Dla obliczenia efektu ekologicznego przyjmuje się, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo – cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg).

IV. FINANSOWANIE INWESTYCJI:

Zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-67.S/140/2016/AZBEST-2016 zawartą dnia 08.08.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
a Gminą Wicko. Gmina Wicko otrzymała dotację w wysokości 11 662,16 zł, co stanowi 85,00% kosztów kwalifikowanych, pozostała kwota tj. 2 058,03 zł stanowi środki inne (mieszkańca).