Logo Gminy Wycko

Gmina Nawojowa

W Wicku dnia 31 lipca 2010 roku zawarta została umowa współpracy partnerskiej pomiędzy naszą gminą, a Gminą Nawojowa.

Celem tej umowy jest zawiązanie partnerskich stosunków poprzez dążenie do określenie i osiągnięcia wspólnych celów na płaszczyźnie gospodarczej, socjalnej, oświatowej i kulturalnej, opierając się na wymianie doświadczeń i informacji pomiędzy samorządami obu gmin.Nawiązano dwustronną współpracę w dziedzinie oświaty, kultury i sportu, oraz w zakresie wymiany edukacyjnej dzieci i młodzieży.
W celu realizacji powyższej umowy podjęte zostały następujące działania:
Wymiana samorządowych doświadczeń w różnych dziedzinach życia naszych gmin pomiędzy lokalnymi instytucjami, organizacjami i podmiotami działającymi na terenie obu gmin.
Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych obu gmin o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.
Popularyzacja dziedzictwa kulturowego obu regionów (wystawy, prezentacje sztuki ludowej, współpraca zespołów folklorystycznych)
Organizacja wymiany dzieci i młodzieży. Wpieranie kontaktów pomiędzy uczniami i wychowankami szkól i placówek oświatowych z obu gmin.
Wzajemna współpraca w organizacji różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.
pomoc przy organizowaniu kolonii i obozów sportowych, szkoleniowych, oraz różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
polecamy odwiedzenie strony internetowej Gminy Nawojowa,
którą można znaleźć pod poniższym odnośnikiem:
www.nawojowa.sacz.pl

Gmina Nawojowa to gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. Sąsiaduje z gminami Kamionka Wielka, Łabowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro, Stary Sącz i miastem Nowy Sącz.

Obszar gminy w 1948 r. wynosił 9848 ha, w tym 6275 ha użytkowanych rolniczo. Grunty orne stanowiły 4434 ha. Gmina posiada obszar 51,13 km², w tym: użytki rolne 50%, użytki leśne 43%. Stanowi to 3,3% powierzchni powiatu.

Zabytki:

Pałac Stadnickich w Nawojowej.
Murowany kościół w Nawojowej z 1897 roku.
Kapliczka w Popardowej z 1857 roku.
źródło – pl.wikipedia.org