Logo Gminy Wycko

Stypendia dla uczniów i studentów w 2021 roku.

Stypendia  naukowe  i za szczególne  osiągnięcia dla uczniów.

  • Stypendia są  przyznawane  jednorazowo , dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę  na terenie Gminy Wicko bez względu  na miejsce zamieszkania .
  • stypendium przyznawane jest od IV klasy szkoły podstawowej .
  • uczniowie  muszą wykazać się co najmniej bardzo dobra oceną z zachowania i średnią ocen od 5.00.
  • stypendium za szczególne osiągnięcia  otrzymuje uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty albo wyróżnienie lub zajął I-III miejsce w konkursach, olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym .
  • termin składania wniosków : do 31 sierpnia 2021 roku

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania stypendium zawiera Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego lub za szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych

Stypendium za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

  • Stypendia są  przyznawane  jednorazowo , dla uczniów  pobierających naukę  na terenie Gminy Wicko bez względu  na miejsce zamieszkania, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów mieszkających na terenie Gminy Wicko .
  • Termin składania wniosków :  do 31 sierpnia 2021 roku

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania stypendium zawiera Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określania zasad i trybu przyznawania nagród, wyróżnień i stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Stypendium naukowe dla studentów

  • Stypendia są  przyznawane  jednorazowo , dla  studentów zamieszkałych na terenie gminy Wicko.
  • stypendium  przyznawane jest studentom , którzy za poprzedni rok akademicki otrzymali średnią ocen co najmniej 4,20 .
  • termin składania wniosków : do 31 października 2021 roku

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania stypendium zawiera Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Wicko.

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Wicko

Klauzule informacyjne RODO: