Logo Gminy Wycko

Rodzina – moje bezpieczne miejsce na ziemi

Uwaga KONKURS
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs „Rodzina – moje bezpieczne miejsce na ziemi”. Prace (może to być wiersz, proza, rysunek, grafika wszystko co Ci tylko przyjdzie do głowy) należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku do 18.10.2016 r.

Regulamin Konkursu Profilaktycznego „Rodzina – moje bezpieczne miejsce na ziemi”

 1. Organizatorem Konkursu Profilaktycznego „Rodzina – moje bezpieczne miejsce na ziemi” jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Gmina Wicko 84-352 Wicko ul. Słupska
 2. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 3. Cele konkursu:
 • zwrócenie uwagi na Rodzinę, jako najważniejsze, najbliższe środowisko rozwoju dziecka;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci;
 • propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym wspólne spędzanie czasu wolnego, wzajemny szacunek i zaufanie, a także rozwijanie wrażliwości inspirowanej życiem w rodzinie oraz zachęcenie dzieci i młodzież do propagowania i ukazywania pozytywnych wartości rodzinnych.
 1. Warunki uczestnictwa:
  I grupa klasy I-III
  II grupa klasy IV-VI
  III grupa Gimnazjum
 1. Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie.
 2. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną.
 3. Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane zgodnie z ideą konkursu, w dowolnej technice.
 4. Każda praca może mieć tylko jednego autora.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
 6. Każda praca musi być podpisana (dane o autorze powinny zawierać: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, klasa).
 7. Prace konkursowe należy składać w GOKiS w Wicku na formularzu zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym terminie tj. do 18 października 2016 r.
 8. Komisja Konkursowa na posiedzeniu zamkniętym dokona oceny prac konkursowych, a następnie wyłoni laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
 9. Decyzja Komisji jest ostateczna i zostanie ogłoszona w GOKiS w dniu 22 października, oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy, GOKiS oraz OPS.
 10. Kryteria oceny: trafność doboru tematu pracy, jakość wykonania, wartość profilaktyczna zawartych treści, pomysłowość, stopień trudności wykonania.
 11. W konkursie zostaną przyznane w każdej kategorii wiekowej nagrody rzeczowe: 1) za zajęcie I miejsca nagroda w wysokości 300,00 zł 2) za zajęcie II miejsca nagroda w wysokości 200,00 zł 3) za zajęcie III miejsca nagroda w wysokości 100,00 zł oraz dyplomy i nagrody pocieszenia dla wszystkich pozostałych uczestników.
 12. Komisja konkursowa, po dokonaniu oceny prac, zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, w tym obniżenia wartości każdej z nagród, a także przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień indywidualnych.
 13. Złożone prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji. Przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, Internet itp.) będzie umieszczone imię i nazwisko autora.
 14. Autorzy prac automatycznie przekażą Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych i edukacyjnych.
 15. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 16. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.
 17. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

Nieznajomość przepisów Regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.