Logo Gminy Wycko

Przebudowa drogi wojewódzkiej 214

W związku z wydaniem w dniu 25.05.2016r. przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizacji drogowej pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej na 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko” – na prośbę Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddziału Zamiejscowego w Słupsku Wydziału Infrastruktury zamieszczamy poniższe obwieszczenie.

W związku z wszczęciem w dniu 17.02.2016 r. przez Wojewodę Pomorskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko” – Pomorski Urząd Wojewódzki, Oddział Zamiejscowy w Słupsku Wydział Infrastruktury uprzejmie prosi o zamieszczenie informacji o wszczęciu postępowania (na okres 14 dni) w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w publicznie dostępnym miejscu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie oraz o pisemne powiadomienie tutejszego organu o terminie zamieszczenia tej informacji.

Poniżej zamieszczamy do pobrania:

W związku z wydaniem przez Wojewodę Pomorskiego postanowienia nr WI-IV.7840.49.2011.AN odmawiającego odmawiającego wznowienia postępowania w sprawie własnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WI.IV/AN/7111/5/09/zrid z dnia 8 stycznia 2010 roku pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Białogarda – Nowa Wieś Lęborska wraz ze ścieżką rowerową” zamieszczamy poniższe obwieszczenie:

Skan obwieszczenia wojewody, którego treść zamieszczono poniżej.

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 póz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 193 poz.1194 7. późniejszymi zmianami) zawiadamia o wydaniu dnia 28 lutego 2014r. postanowienia nr WI-IV.7840.49.2011.AŃ odmawiającego wznowienia postępowania w sprawie własnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej WI.IV/AN/711l/5/09/zrid z dnia 8 stycznia 2010 roku pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Bialogarda-Nowa Wieś Lęborska wraz ze ścieżką rowerową”.
Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuje, że właściciele, zarządcy i użytkownicy wieczyści terenów objętych inwestycją i obszarów doń przyległych mogą zapoznać się z treścią wymienionego postanowienia w Delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku – Wydział Infrastruktury, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk, pok. 415 (tel. 059-8-468-523).

Ulotka o przebudowie drogi 214 strona 1., której treść zamieszczamy poniżej.
Ulotka o przebudowie drogi 214 strona 2., której treść zamieszczamy poniżej.
Materiał Informacyjne dotyczące:

“Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy w m.Wicko”

CEL OPRACOWANIA

Celem projektu jest usprawnienie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 214. Kompleksowej rozbudowie pasa drogowego polega między innymi: likwidacja kolizji z urządzeniami obcymi, wzmocnienie istniejącej lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, rozbudowa skrzyżowań, przebudowa istniejących i budowa nowych zatok autobusowych, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych, korekta nienormatywnych parametrów technicznych (łuków poziomych i pionowych), korekta niwelety drogi, przebudowa istniejących i budowa nowych przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi, budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach, rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego oświetlenia drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Trasa DW214 z uwagi na ruch jest bardzo silnie obciążona w sezonie letnim i przy istniejącym natężeniu ruchu stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu. Planowane zaprojektowanie obejścia m. Wicko ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w miejscowości.
Główne cele inwestycji:

 • zwiększenie płynności ruchu na drodze wojewódzkiej nr 214,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierujących pojazdami,
 • zmniejszenie uciążliwości drogi dla okolicznych mieszkańców,
 • budowa obejścia m. Wicko.

CEL SPOTKANIA

Celem przeprowadzanych obecnie spotkań informacyjnych jest poinformowanie lokalnych społeczności o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wybranych wariantów przebiegu trasy oraz zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców. Zgromadzony podczas spotkań materiał stanowić będzie dla projektantów cenne źródło informacji i może wpłynąć na decyzję o wprowadzeniu korekt w planowanych rozwiązaniach. Zatem spotkania informacyjne stanowią bardzo istotny element procesu projektowego i dają Państwu możliwość wpływu na proces projektowania drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej do dnia 06.09.2013; pocztą na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, faks (058) 32 64 999,e-mail: sekretariat@zdw-gdansk.pl lub na adres: Lafrentz-Polsko Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, faks (61)867-40-79, e-mail: office@lafrentz.pl z dopiskiem “Spotkanie społeczne – droga wojewódzka nr 214 obwodnica m. Wicko”. Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko, adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia będą przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ TRASY

Początek odcinka l zlokalizowany jest w istn. km 1+550 w m. Łeba za skrzyżowaniem typu rondo (ul. Kościuszki – AI. Św. Mikołaja), koniec natomiast w istn. km 15+900 za m. Białogarda. W ramach tego odcinka zaprojektowana zostanie obwodnica m. Wicko. Odcinek do km 7+777 zaprojektowany jest po starym śladzie drogi wojewódzkiej 214. Natomiast od km 7+777 projektowana jest obwodnica m. Wicko proponowana w pięciu wariantach (trzech wschodnią stroną oraz dwóch zachodnią stroną miejscowości Charbrowo i Wicko).

OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Podstawowe parametry techniczne drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda (wraz z obwodnicą w m. Wicko) przyjęte przy opracowaniu części drogowej:

 • kategoria drogi: wojewódzka;
 • klasa techniczna: G, obciążenie: 115 kN/oś, kategoria ruchu: KR-3;
 • prędkość projektowa:
 • 60 km/h (teren zabudowany),
 • 70 km/h (teren niezabudowany);
 • prędkość miarodajna:
 • 70 km/h (teren zabudowany) – jezdnia jest ograniczona krawężnikami,
 • 80 km/h (teren zabudowany) – jezdnia nie jest ograniczona krawężnikami,
 • 90 km/h (teren niezabudowany);
 • szerokość jezdni: 8,00 m w przekroju drogowym, półulicznym i ulicznym (2×3,50 m + 2×0,5m)
 • szerokość poboczy: gruntowe -1,25 m (1,65 w miejscach barier ochronnych);
 • szerokość ciągu pieszego: 2,00 m, pieszo – rowerowego: 2,50 m;
 • pozostałe parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 póz. 430).

Zakres prac na projektowanym odcinku:

 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/os,
 • remont istniejących obiektów inżynierskich,
 • zaprojektowanie nowego odcinka obejścia m. Wieko,
 • przebudowa istniejących przepustów,
 • budowa i remont zatok autobusowych,
 • budowa oraz remont chodników i ciągów pieszo – rowerowych,
 • przebudowa zjazdów i przepustów pod zjazdami,
 • odwodnienie korpusu drogowego (rowy, kanalizacja deszczowa w obszarach zabudowanych),
 • poprawa geometrii skrzyżowań z drogami podrzędnymi,
 • dostosowanie parametrów tuków pionowych i poziomych do normatywów,
 • oznakowanie poziome i pionowe,
 • prace branżowe związane z realizacja przebudowy drogi (elektryczne, telekom., sanitarne, itp.),
 • elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wycinka drzew i krzewów w korpusie drogowym,
 • inne roboty budowlane towarzyszące planowanej inwestycji.

Poniżej zamieszczamy do pobrania plany związane z przebudową drogi wojewódzkiej 214.