Logo Gminy Wycko

Podatki i opłaty lokalne na 2016 rok

Opłata targowa

Wprowadza się opłatę targową w wysokości 55,00 zł za każdy dzień.
Opłatę targową uiszcza się bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy, na rachunek Urzędu Gminy lub u sołtysa, w dniu dokonywania sprzedaży.

Opłata miejscowa

Wprowadza się opłatę miejscową w wysokości 1,60 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach Nowęcin i Żarnowska, w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek organu podatkowego lub u inkasenta.
Inkasenci opłatę miejscową zobowiązani są wpłacać na rachunek lub w Kasie Urzędu Gminy w Wicku w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

Podatek rolny:

Rada Gminy Wicko nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2016 roku, w związku z tym podstawą obliczenia podatku rolnego w 2016 roku będzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 w wysokości 53,75 zł z 1 dt – ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. (M.P. poz. 1025).

W związku z powyższym stawka podatku rolnego w 2016 r. wynosi:

 • grunty gospodarstw rolnych – 134,375 zł za 1 ha przeliczeniowy,
 • grunty pozostałe – 238,75 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny:

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego w 2016 roku, w związku z tym podstawą obliczenia podatku leśnego w 2016 roku będzie średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. w wysokości 191,77 za 1 m3 – ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. (M. P. poz. 1028).

W związku z powyższym stawka podatku leśnego w 2016 r. wynosi – 42,1894 z 1 ha fizyczny.

Podatek od nieruchomości:

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,73 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • gospodarczych – 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • od garaży wolno stojących – 7,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Od gruntów :

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budowli

 • 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

 • grunty i budynki przeznaczone na świetlice wiejskie oraz wykorzystywane na cele, sportu, kultury i ochrony przeciwpożarowej – z wyjątkiem części wykorzystywanych na działalność gospodarczą.
 • grunty pod nieczynnymi cmentarzami.

Podatek od środków transportowych:

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  • powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie 560,00
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 785,00
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1009,00
  • od 12 ton do poniżej 18 ton 1405,00
  • od 18 ton do poniżej 25 ton 1772,00
  • od 25 ton do poniżej 29 ton 1907,00
  • równej lub wyższej niż 29 ton:
   • z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
    • 2 osie 1793,00
    • 3 osie 1793,00
    • 4 osie i więcej 1907,00
   • z innym system zawieszenia osi jezdnych
    • 2 osie 1793,00
    • 3 osie 1793,00
    • 4 osie i więcej 2750,00
 2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  • od 3,5 do 9 ton włącznie 1009,00
  • od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1233,00
  • w przypadku 2 osi jezdnych
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 1258,00
    • od 25 ton do poniżej 31 ton 1671,00
    • od 31 ton do 36 ton włącznie 1732,00
    • powyżej 36 ton 1681,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 1258,00
    • od 25 ton do poniżej 31 ton 1671,00
    • od 31 ton do 36 ton włącznie 2170,00
    • powyżej 36 ton 2175,00
  • w przypadku 3 osi jezdnych
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 1398,00
    • od 25 ton do poniżej 31 ton 1403,00
    • od 31 ton do 36 ton włącznie 1403,00
    • powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 1403,00
    • od 40 ton i wyżej 2019,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 1932,00
    • od 25 ton do poniżej 31 ton 1932,00
    • od 31 ton do 36 ton włącznie 1932,00
    • powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 1932,00
    • od 40 ton i wyżej 2808,00
 3. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
  • od 7 ton do poniżej 12 ton 281,00
  • w przypadku 1 osi jezdnej
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 202,00
    • od 25 ton do 33 ton włącznie 359,00
    • powyżej 33 ton 359,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 359,00
    • od 25 ton do 33 ton włącznie 629,00
    • powyżej 33 ton 629,00
  • w przypadku 2 osi jezdnych
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 238,00
    • od 25 ton do poniżej 28 ton 238,00
    • od 28 ton do poniżej 33 ton 689,00
    • od 33 ton do poniżej 38 ton 953,00
    • od 38 ton i wyżej 1290,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 25 ton 348,00
    • od 25 ton do poniżej 28 ton 348,00
    • od 28 ton do poniżej 33 ton 953,00
    • od 33 ton do poniżej 38 ton 1449,00
    • od 38 ton i wyżej 1907,00
  • w przypadku 3 osi jezdnych
   • Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 33 ton 759,00
    • od 33 ton do 36 ton włącznie 759,00
    • powyżej 36 ton do poniżej 38 ton 759,00
    • od 38 ton i wyżej 1057,00
   • Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych i dopuszczalną masą całkowitą dla zespołu pojazdów:
    • od 12 ton do poniżej 33 ton 1057,00
    • od 33 ton do 36 ton włącznie 1057,00
    • powyżej 36 ton do poniżej 38 ton 1057,00
    • od 38 ton i wyżej 1437,00
 4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  • mniejszej niż 22 miejsca 1122,00
  • równej lub większej niż 22 miejsca 1570,00