Logo Gminy Wycko

Atrakcyjne działki pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową w Nowęcinie.

Wójt Gminy Wicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działek położonych w obrębie Nowęcin, objętych Księgą Wieczysta Nr SL1L/00015023/8, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową, nieuzbrojonych:

  1. Działka nr 747/41 – Powierzchnia w m² 1417 – Cena wywoławcza w zł 67 000,00 – Wadium w zł 6700,00
  2. Działka nr 747/42 – Powierzchnia w m² 1428 – Cena wywoławcza w zł 67 000,00 – Wadium w zł 6700,00
  3. Działka nr 747/43 – Powierzchnia w m² 1042 – Cena wywoławcza w zł 50 000,00 – Wadium w zł 5000,00
  4. Działka nr 747/44 – Powierzchnia w m² 1235 – Cena wywoławcza w zł 58 000,00 – Wadium w zł 5800,00
  5. Działka nr 747/45 – Powierzchnia w m² 1620 – Cena wywoławcza w zł 76 000,00 – Wadium w zł 7600,00
  6. Działka nr 747/40 – Powierzchnia w m² 1498 – Cena wywoławcza w zł 70 000,00 – Wadium w zł 7000,00
  7. Działka nr 747/39 – Powierzchnia w m² 1483 – Cena wywoławcza w zł 70 000,00 – Wadium w zł 7000,00

Postąpienie: Nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Wicku, pok. Nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.04.2017 r. na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Łebie Nr 19 9324 0008 0000 3971 2000 0050 lub w Kasie Urzędu Gminy.

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Urzędu Gminy w Wicku najpóźniej do dnia 18.04.2017 roku.

Wadium należy wnieść w gotówce.

Do cen osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał i odstąpił od zawarcia umowy kupna.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr. tel. (59) 8611-182 wew. 126

Uwaga: zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie z ważnych przyczyn.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy od dnia 14.03.2017 r. do 21.04.2017 r.

Mapa z usytuowaniem działek, których dotyczy powyższe ogłoszenie.